Voľba hlavného kontrolóra obce Žbince

Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Žbince,

ktorá sa uskutoční 29. júna 2011 . Kandidáti na funkciu kontrolóra obce

môžu podať prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Obecnom

úrade v Žbinciach. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov nie starší ako

tri mesiace a doklad o vzdelaní.