Miestne občianske poriadkové služby Žbince

 

                                                                                                                                  

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“  

 

Obec Žbince realizuje projekt:

„Miestne občianske poriadkové služby Žbince“

 

 

Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

    

Trvanie projektu: 12/2017 – 11/2020

 

Typ projektu: Dopytovo orientovaný     Výška NFP:   95 765,13 EUR

 

www.employment.gov.sk    www.esf.gov.sk     www.minv.gov.sk