Rekonštrukcia miestnych komunikácií

         

 

Názov projektu:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žbince

 

 

Cieľ a popis projektu: Zlepšenie dopravnej obslužnosti centrálnej časti obce

 

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie

z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Kód Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Žbince

Sídlo: Žbince 34, 072 16 Hatalov              

Miesto realizácie projektu: obec Žbince                     

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 100 000,00 €

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 100 000,00 €

 

 

 

http://www.mpsr.sk/

http://www.apa.sk/

 

 V pondelok 4.6.2018 sme začali  s prípravnými prácami pred rekonštrukciou miestnych komunikácií  v našej obci opravou mosta v malých Žbinciach z dôvodu poklesu povrchu mosta. Dodávateľ stavebných prác EUROVIA SK Michalovce začala s pokládkou asfaltu v utorok 5.6.2018. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 8.6.2018. Žiadame občanov o trpezlivosť pri prejazde obcou motorovými vozidlami.