Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti

 Obec Žbince zverejňuje zámer predaja nehnuteľnosti v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb.

časti parcely 229  vedenej na LV 683. Od uvedenej parcely v predchádzajúcej časti

bude geometrickým plánom odčlenená časť pozemku zastavaná kioskovou trafostanicou

s príslušenstvom. Plánovaná výmera predávaného pozemku je 4,5 m2 za kúpnu cenu 300,00 €.

Kupujúci : Východoslovenká distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa :

Obec Žbince z dôvodu rekonštrukcie NN vedenia a osadenia nového kioskového transformátora

plánuje predať horeuvedenú časť parcely