Úradná tabuľa

Návrh VZN obce Žbince č. 3/2017 o nakladaní z komunálnymi odpadmi

K stiahnutiu

Návrh VZN obce Žbince č. 2/2017 o miestnych daniach

K stiahnutiu

Oznam o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach

K stiahnutiu

Návrh VZN obce Žbince č. 4/2016

K stiahnutiu

Návrh VZN obce Žbince č. 3/2016 o odpadoch

K stiahnutiu

Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach

K stiahnutiu

Návrh rozpočtu obce Žbince na roky 2016,2017,2018

K stiahnutiu

Návrh VZN obce Žbince č.4 /2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K stiahnutiu

VZN obce Žbince č.1/2015 o organizácii miestneho referenda

K stiahnutiu

VZN obce Žbince č.2/2015 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa

K stiahnutiu

VZN obce Žbince č.3/2015 o čase prevádzky obchodu a služieb

K stiahnutiu

Schválený rozpočet obce na roky 2015,2016,2017

 Schválený rozpočet na rok 2015 s výhľadovým rozpočtom obce Žbince na roky 2016,2017

si môžete stiahnuť z priloženého linku nižšie.

K stiahnutiu