Mimoriadne odpočty vodomerov pri zmene ceny

 

Vážený zákazník,

úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím číslo 0175/2023/V zmenil (znížil) pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. cenu za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Cenník je zverejnený na webovej stránke spoločnosti www.vodarne.eu . VVS, a. s. uplatní nové ceny vodného a stočného od 3.10.2023 a za týmto účelom vykonáva (v zmysle § 13 vyhlášky ÚRSO č. 323/2022 Z.z.) v období od 3.10.2023 do 1.11.2023 odpočty stavu všetkých meradiel.

Odberateľ je povinný podľa zákona č. 442/2002 Z.z. § 26 ods.1 písm. b) a f) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod za účelom zistenia stavu meradla a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť a zároveň neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie stavu na meradle.

Zákazník si môže odpočítať a nahlásiť stav meradla, resp. zaslať fotografiu meradla aj sám a to:

Pri nahlásení stavu meradla, v čo najskoršom možnom termíne (najneskôr do 20.10.2023), je potrebné uviesť Vaše číslo odberného miesta alebo meradla, ktoré nájdete na poslednej vyúčtovacej faktúre.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

                                                   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nastavenia cookies