Oznámenie o začatí stavebného konania

 Obec Žbince - stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebníka Východoslovenská distribučná,a s. Košice o vydanie stavebného povolenia pre stavbu :  Úprava NN a DP, smer rómska osada - III. etapa. Oznámenie si môžete stiahnuť z priloženého súboru

K stiahnutiu