Pokračovanie MOPS Žbince

 Názov projektu: Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby

 

 

  Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

 

Trvanie projektu: 07/2019 – 06/2021

 

Nenávratný finančný príspevok: 93 824,43 EUR

 

Typ projektu: Dopytovo orientovaný

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk                  www.esf.gov.sk                        www.minv.sk            www.mesto/obec.sk

K stiahnutiu