Terénna sociálna práca a terénna práca v obci Žbince

 

 

 

Národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“

ITMS2014+: 312051C909

 

Identifikácia projektu:

Operačný program: Ľudské zdroje ( OP ĽZ)

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Trvanie projektu: január 2016- december 2019

Miesto realizácie projektu: Obec Žbince

Začiatok realizácie projektu: 01.09.2017

 

Cieľ  projektu:

      Cieľom projektu terénnej sociálnej práce v obci je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny nájsť riešenie danej  situácie.

     Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie začlenenia sa  obyvateľov marginalizovanej komunity do všetkých sfér spoločnosti, predovšetkým  trhu práce a zvýšenie finančnej gramotnosti a sociálnych podmienok znevýhodnených občanov.

 

Realizácia projektu:

                                          Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Katarína Hreňová

                                          Terénna pracovníčka: Mgr. Denisa Geriová

                                          Terénny pracovník: Igor Balog

 

Kontakty:

                                         Kancelária TSP a TP Žbince 114, 072 16 Hatalov

                                         Email: tsp@zbince.sk

                                         Telefón: 056 6493 460 , +421 904 546 852

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk