Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince

                                                                    O B E C    Ž B I N C E

Zriaďovateľ  základnej školy s materskou školou Žbince, Žbince 145

 

vyhlasuje   podľa  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VÝBEROVÉ    KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa základnej školy s materskou školou

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja pre príslušnú základnú školu,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní, o absolvovaní I. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
 • doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín podania prihlášky: do 7. 5. 2014

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Obecný úrad Žbince

Žbince 34

072 16 Hatalov

 

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:

„Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať !“

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V Žbinciach   dátum 15.4.2014                                           

 

                                                                                                                                                               Ján Jurko,  starosta obce                                                                                           

                                                                                                                                                

K stiahnutiu