Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Žbince

V Y H L Á S E N I E
voľby hlavného kontrolóra obce Žbince
 
v súlade s § 18a odst.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach  č. 188/2017 zo dňa 3.5.2017
 
Úväzok : 0,1 pracovného úväzku
 
Deň voľby : 16.6.2017 na Ocú v Žbinciach
 
Požiadavky :
 
1. Kandidáti predložia svoje písomné prihlášky najneskôr do 2.6.2017 do 12:00 hod. adresované na Obecný úrad Žbince, Žbince 34, 072 16 Hatalov, v obálke označenej heslom: „ Neotvárať – voľba kontrolóra“.
 
2. Súčasťou prihlášky je :
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 - doklad o vzdelaní
 - profesijný životopis
 - súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 7 odst.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
 
3. Podmienky na výkon funkcie
- Kvalifikačným predpokladom je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- bezúhonnosť
 
 
 
V Žbinciach 3.5.2017                                                                          Ján Jurko
                                                                                                            starosta obce

 

K stiahnutiu