Výberové konanie ŽS s MŠ Žbince na funkciu zástupcu riaditeľa pre mat. školu

 Základná škola s materskou školou, Žbince 145

 

vyhlasuje   podľa § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

VÝBEROVÉ    KONANIE

na obsadenie funkcie

zástupcu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Žbince 145, pre  materskú školu

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,

 

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja pre príslušnú materskú školu
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín podania prihlášky: 16.10.2014

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Základná škola s materskou školou, Žbince 145

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:

„Výberové konanie MŠ – neotvárať !“

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V   Žbinciach  25.9.2014                                          

                    

                                                                                                                                         

                                                                       ........................…..................

                                                                                         Riaditeľka ZŠ s MŠ Žbince